ผู้บริหาร AEC เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางวิ่ง 3 สุวรรณภูมิ