CAREER

Job Vacancies

วิศวกรคุมงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
 • ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง, ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา (มีใบกว.)
 • มีประสบการณ์งานควบคุมงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรสำนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และประชุมร่วมเพื่อทราบผลดำเนินการ สภาพการทำงาน
 • จัดทำ/ปรับแผนงานตามสถานการณ์
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติทำงานประจำวันและรายงานประจำวัน
 • จัดทำเอกสาร Weekly, Monthly และ Progress โครงการ
 • จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด โครงการ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา หากมีใบกว.จะได้รับการพิจารณา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถทำงานประจำโครงการ แถวถนนนวลจันทร์ รามอินทราได้
 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิศวกรวางแผน Planing Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง จัดเก็บข้อมูลการก่อสร้าง
 • วิเคราะห์และรายงานผลงานการก่อสร้าง เชี่ยวชาญแผนงานโครงการ
 • รับผิดชอบศึกษาทบทวนการดำเนินการ แผนงานโครงการหลัก และความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆ
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
 • หากมีประสบการณ์ในการวางแผนงานก่อสร้าง หรือบริหารโครงการทางด้าน INFRASTRUCTURE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก หรือเดินทางประจำโครงการที่ ชลบุรี ระยองได้ จะได้รับการพิจารณา
วิศวกรประมาณราคา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • การจัดทำปริมาณงานและประมาณราคา ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม รวมถึงเทคนิคต่างๆในวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา ขึ้นไป (มีใบกว.)
 • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ งานควบคุมงานก่อสร้างงานถนน งานควบคุมงานก่อสร้างงานถนน สะพาน ทาง สนามบิน รถไฟ รถไฟฟ้า 5-10 ปีขึ้นไป ( งานควบคุมงานก่อสร้าง) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้เบื้องต้น ดำเนินงานด้านปชส. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • รับผิดชอบ และติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ
 • สามารถทำงานประจำโครงการต่างๆของบริษัทฯ เช่น โครงการ RUNWAY 3 ที่สุวรรณภูมิ หรือสำนักงานใหญ่ (บางรัก) ฯลฯ หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์บริษัทด้านวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในงานด้านประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้ ความชำนาญ ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE และอื่นๆ รวมทั้งใช้อุปกรณ์สำนักงานได้คล่อง
 • ใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถลำดับความสำคัญของงาน บริหารเวลา และแก้ไขปัญหาได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม ตัดต่อวิดีโอ หรือทำสื่ออย่างชำนาญจะได้รับการพิจารณา
COMPUTER GRAPHIC (3D)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม / โยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นด้านออกแบบนิเทศศิลป์ /กราฟิกมัลติมีเดีย
 • ประสบการณ์ในงานออกแบบ 3 ปี
 • สามารถเขียน 3D perspective
 • ใช้โปรแกรมตัดต่อและกราฟิกได้ดี เช่น 3D MAX, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีความสามารถในการพากย์เสียง VDO ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง
 • อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Quickbooks, Microsoft office ได้
 • ขยัน อดทน
วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (Senior electrical engineer)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Senior mechanical engineer)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส (Senior environmental engineer)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิงประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • - ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม (มีใบ กว.)
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิงประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Powerpoint
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปีขึ้นไป ในด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มีทักษะในการเขียนเรียบเรียงภาษาเป็นอย่างดี ใช้ภาษาได้สละสลวย สามารถร่างหนังสือเชิญประชุม และหนังสืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สามารถประสานงานได้ และทำงานเป็นทีมได้ ขยันอดทน สามารถทำงานในพื้นที่ หรือต่างจังหวัดได้
 • หากมีความสามารถด้านพิธีกร หรือ พากย์เสียงวีดิทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถาปนิก (Architect)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 - 55 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม AutoCAD อย่างน้อย 3 - 20 ปี
 • และสามารถถอดปริมาณวัสดุ มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษในแบบสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตย์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน ฯลฯ สามารถทำงานในสำนักงานใหญ่ (สาทร) และสำนักงานโครงการได้
INSPECTOR

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานได้ประจำโครงการทั้งกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด
วิศวกร/วิศวกรอาวุโส (Engineers/Senior Engineers)

Duties & Responsibilities :

Position:
 • Construction Supervision Engineer
 • Resident Engineer
 • Structural Engineer
 • Highway Engineer
 • Transportation Engineer
 • Traffic Engineer
 • Alignment Engineer
 • Trackwork Engineer
 • Safety Engineer
 • Mechanical Engineer
 • Electrical Engineer
 • Survey Engineer
 • Environment Engineer
 • BIM Engineer

Qualification :

 • Bachelor, Master degree or higher in Civil Engineering or related fields
 • Possess a Professional Engineering License ( ใบกว.)
Experience: Senior Engineers
 • More than 10 years of experience in design and /or construction supervision projects (highway , bridge, expressway, rail mass transit , tunnel , etc.) with project management experience would be an advantage
 • Highly motivated, dynamic and pleasant personality
Experience: Engineers
 • At least 3 years of experience in design or construction supervision projects
 • Computer skills with knowledge of design / analysis engineering software
Structural Design Engineers

Qualifications :

 • Male/Female
 • Bachelor's degree or higher in Civil or Structural Engineering
 • At least 5-10 years of working experience in the structural Engineering
 • Possess a Registered Professional Engineer license will be advantage
 • Computer skills in Structural Analysis/Design Programs and familiar with Microsoft Office softwares
 • Self-motivated, and pleasant personality
Railway Systems Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • สามารถออกแบบแนวเส้นทางด้านรถไฟเป็นหลัก นำเสนอวิธีการออกแบบในงานระบบต่างๆเช่น ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า หรือระบบสุขาภิบาล ฯลฯ เกี่ยวกับงานระบบราง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในการออกแบบได้
 • สามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนพัฒนางานในวิชาชีพ เช่น งานศึกษาความเหมาะสม งานออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง การจัดทำปริมาณงานและประมาณราคา ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานวิศวกรรม รวมถึงเทคนิคต่างๆในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา หรือ วิศวกรระดับสูงกว่า ช่วยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรม(สุขาภิบาล) / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 15 ปี ด้านงานออกแบบแนวเส้นทางรถไฟ ด้านงานออกแบบระบบต่างที่เกี่ยวกับระบบราง หรืองานด้านถนนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office ได้ดี หรือสามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถนำเสนองาน หรือจัดทำรายงานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
วิศวกรเอกสารสัญญา (Tender Engineer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • จัดทำเอกสารประกวดราคา
 • ดำเนินการจัดประกวดราคา
 • จัดทำเอกสารการประเมินการประกวดราคา
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายละเอียดการนำเสนอ (Presentation)
 • เข้าร่วมประชุม นำเสนองาน และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
 • จัดทำรายงานสรุปรายงานโครงการ ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคงานวิศวกรรม (Engineering Specification)
 • ใช้โปรแกรม MS-Office เช่น MS-Word, MS-Excel และ MS-Power Point ได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทำงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • หากมีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านถอดปริมาณงาน ประมาณราคา ตรวจสอบปริมาณงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถจัดทำแผนงานก่อสร้างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป ด้านเขียนแบบโดยใช้ AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น
วิศวกรระบายนํ้า

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาชลประทานหรือทรัพยากรนํ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการศึกษางานทางอุทกวิทยา ศึกษาพื้นที่ ออกแบบระบบระบายนํ้า งานระบบชลประทาน คำนวนปริมาณงาน
 • ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ผู้เชี่ยวชาญ (Quality Assurance)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน QA และ ISO ไม่ต่ำกว่า 8 -10 ปี
 • มีทักษะเรื่อง คุณภาพงาน การควบคุม การปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

หน้าที่ความรับปิดชอบ :

 • เป็นบุคลากรหลักในโครงการออกแบบ หรือก่อสร้าง
 • รับผิดชอบงาน QA ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย และตามที่ระบุใน TOR
 • ผู้ช่วย MR ในงานระบบ ISO ของบริษัท
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก PM ของโครงการ และ MR ของบริษัทฯ
เลขานุการ/พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย หรือหญิง
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการ-ธุรการทั่วไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้
 • ประจำสำนักงานใหญ่(สาทร) หรือ ประจำโครงการปริมณฑล หรือต่างจังหวัดได้
พนักงานธุรการบัญชี

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย หรือหญิง
 • วุฒิ ปวช. สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือการเงิน ฯลฯ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป ด้านงานบัญชี
 • สามารถทำรับ-จ่าย หรือดูแลบัญชีโครงการได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้
 • ประจำประจำโครงการรถไฟฟ้าสีเหลือง (แฟชั่นไอร์แลนด์)
โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

Duties & Responsibilities :

 • Provide various application support ,reporting service and development opportunities depending on system
 • Participle in developing /updating functional specifications for programming changes/fixes
 • Test the changes (unit testing,integration testing and/or regression testing
 • Develop/update documentation regarding system outages or issues and work around
 • Provide pro-active communication regarding system outages or issues and work around
 • Ensure security and controls standard are being met and followed
 • Assist with Application Risk Assessment as needed
 • Attend team meeting during off hours as needed

Qualification :

 • Bachelor 's Degree or Master 's Degree in information Technology ,Computer Science , Computer Engineering or any related discipline
 • Strong computer technical background , skill in the following areas : o Web Server (Window ,IIS)
 • DataBase (SQL Server , SQL Command using INNER JOIN ,LEFT JOIN )
 • Programming Language ( JAVA / ASP ,NET ,C#NET)
 • Applications Support (Crystal Reports)
 • Have at least 3 yrs exp. in Web Development using Java ,ASP.NET ,C#.NET and also have skill in developing the Report using Crystal Reports
 • Know the step to find the solution when struggle with the problems
 

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนา-ฝึกอบรม โบนัส ปรับเงินเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงาน และรูปถ่าย มาที่ :