CAREER

Job Vacancies

วิศวกรเอกสารสัญญา ประจำสำนักงานใหญ่ (สาธรธานี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านจัดทำเอกสารประกวดราคา และร่างสัญญา และมีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมาย
 • ใฝ่เรียนรู้ มีใจรักงานเอกสาร อดทน สามารถทำงานเป็นทีม ละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคงานวิศวกรรม และศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดี ใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ งานควบคุมก่อสร้างงานถนน สะพาน สนามบิน รถไฟ และจัดทำแผนงานก่อสร้างได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Executive Secretary ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • อายุ 23 – 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานเลขานุการ/งานธุรการ สามารถพิมพ์จดหมาย จัดการงานเอกสารทั่วไป
 • ใช้ MS-Office ได้ดี สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง ชอบงานเอกสาร มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี มีความรอบคอบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีความอดทนมีใจรักบริการ มีทักษะการประสานงาน มีการยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สามารถนัดหมาย จัดเตรียมเอกสาร จัดการประชุม ตลอดจนบันทึกการประชุม พิมพ์จดหมาย บันทึกภายใน และรายงานต่างๆ
 • ติดต่อและประสานกับฝ่ายต่างๆ และบริษัทร่วม รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี มีทัศนคติที่ดี และมีแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • พักอาศัยอยู่บริเวณ ห้วยขวาง พระรามเก้า หรือสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เลขานุการ/ธุรการ ประจำโครงการในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ :

 • อายุ 23 – 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานเลขานุการ/งานธุรการ สามารถพิมพ์จดหมาย จัดการงานเอกสารทั่วไป
 • ใช้ MS-Office ได้ดี สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง ชอบงานเอกสาร มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี มีความรอบคอบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ (อ่านได้) มีความอดทน มีใจรักบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี มีทัศนคติที่ดี และมีแนวคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • พักอาศัยอยู่บริเวณ สุวรรณภูมิ รามอินทรา คันนายาว มีนบุรี พระรามเก้า จตุจักร รัตนาธิเบศร์ หรือหากสามารถเดินทางไปทำงานแถบรามอินทรา คันนายาว หรือพระรามเก้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขับรถ (ประจำสำนักงาน) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30 – 40 ปี เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการขับรถยนต์ รถประจำทาง
 • มีความเชี่ยวชาญในการขับรถยนต์ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เคารพกฎจราจร สามารถศึกษาเส้นทาง ค้นหาใช้งาน Google Maps ได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สู้งาน สุภาพเรียบร้อย
 • พักอาศัยอยู่บริเวณ อ.บางพลี หรือสามารถเดินทางไปทำงานแถบ อ.บางพลี ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Senior BIM Modeler

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตย์ด้วยโปรแกรม Revit หรือ เทียบเท่าในระดับ LOD 300 ขึ้นไป และจัดทำ Drawing Sheet ได้ถูกต้องสวยงาม
 • สามารถคำนวณปริมาณงาน ตรวจสอบ และแก้ปัญหาในแบบสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ สอดคล้องกับงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Presentation เช่น Power Point ได้ เขียนรายงานทางด้านงานสถาปัตยกรรม และนำเสนองานในที่ประชุมได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับทีมงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
BIM Modeler

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้าน BIM ทางด้านงาน MEP หรืองานสถาปัตย์/โครงสร้าง
 • หากใช้โปรแกรม Revit และ Naviswork ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรไฟฟ้า (Junior/Intermediate/Senior)

คุณสมบัติ :

 • 25 – 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์3 -10 ปี ด้านออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้า ออกแบบงานระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค
 • Junior : ประสบการณ์ด้านออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า (มีใบกว.ระดับภาคี)
 • Intermediate : ประสบการณ์ด้านออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงดันปานกลาง (มีใบกว.ระดับภาคี/สามัญวิศวกร) มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถประสานงานโครงการในงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้
 • Senior : มีใบ กว. ระดับสามัญ/วุฒิวิศกร ประสบการณ์ด้านงานออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, แรงดันปานกลาง และแรงสูง 115KV มีความเป็นผู้นำและสามารถประสานงานโครงการในงานที่เกี่ยวข้องได้
 • ใช้โปรแกรมออกแบบได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบให้ยื่นผลงานประกอบการพิจารณา
วิศวกรออกแบบแนวเส้นทาง, วิศวกรการทาง ประจำสำนักงานใหญ่ (สาธรธานี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านสาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมการทาง และขนส่ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรในสาขาที่รับผิดชอบ
 • ประสบการณ์ 3 ขึ้นไป ด้านออกแบบแนวเส้นทาง งานทาง งานด้านสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น ถนน สะพาน ทางลอด รถไฟฟ้า และทางแยกต่างระดับ รวมทั้งออกแบบสิ่งอำนวยความ ปลอดภัย เช่น ป้ายจราจร
 • มีทักษะการใช้ Civil 3D, Auto CAD, MS. Word, MS. Excel, Power Point ได้ดี
 • เข้าใจศัพท์เทคนิค และขั้นตอนต่างๆ ของงานออกแบบแนวเส้นทาง, ทางรถไฟ, งานทางได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานถนนที่มีการออกแบบทางเรขาคณิต หรือประสบการณ์การจำลองการจราจรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรระบายนํ้า

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านสาขาวิศวกรรมโยธาชลประทาน หรือทรัพยากรน้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านออกแบบงานระบบระบายน้ำ ด้านศึกษางานทางอุทกวิทยา และงานระบบชลประทาน
 • สามารถคำนวณปริมาณงานด้านแหล่งน้ำชลประทาน งานโยธาต่างๆ และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Civil 3D, AutoCAD ได้ดี หรือใช้โปรแกรม EPANET และ HEC-RAS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรกรออกแบบงานทาง ประจำสำนักงานใหญ่ (สาธรธานี)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30 – 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทภาคีวิศวกรในสาขาที่รับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในด้านออกแบบแนวเส้นทาง ถนน สะพาน ทางลอด และทางแยกต่างระดับ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Civil 3D ได้ดี จัดทำแบบรายงาน Drawing คำนวณปริมาณในงานทางได้และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
วิศวกรสำนักงานประจำโครงการ (กรมทางหลวง พญาไท)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 24 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำ Weekly - Monthly Report ตรวจแผน / ผลงาน ติดตาม progress งานต่างๆ
 • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-office ได้ดี
 • สามารถจัดเตรียมเอกสาร และ presentation ประกอบการประชุม
พนักงานเขียนแบบ ประจำสำนักงานใหญ่ (สาทร)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 - 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี ทางด้านสาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 6-12 ปี ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง หากเขียนด้วยโปรแกรม Revit ได้ จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ในระดับดี อ่านแบบก่อสร้างได้ จัดรูปแบบ Drawing ถูกต้องสวยงาม
 • เข้าใจศัพท์เทคนิคของงานเขียนแบบ และเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการเขียนแบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
พนักงานเขียนแบบงานระบบ ประจำสำนักงานใหญ่ (สาธรธานี)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30 - 55 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี ทางด้านสาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการประมาณราคา การจัดทำรายงานด้านการประมาณราคา
 • สามารถประมาณราคา ถอดปริมาณจากแบบรายละเอียด จัดทำ B.O.Q. จัดทำรายงานประมาณราคา
 • มีความรู้เรื่องเทคนิคการก่อสร้าง การสรรหาวัสดุการก่อสร้าง จัดทำราคาต่อหน่วย ตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีทักษะการใช้ Excel ระดับกลางได้ดี และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้
วิศวกรประมาณราคา ประจำสำนักงานใหญ่ (สาธรธานี)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 - 32 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ งานควบคุมงานก่อสร้างงานถนน งานควบคุมงานก่อสร้างงานถนน สะพาน ทาง สนามบิน รถไฟ รถไฟฟ้า 5-10 ปีขึ้นไป ( งานควบคุมงานก่อสร้าง) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มีทักษะในการเขียนเรียบเรียงภาษาได้ดี ใช้ภาษาได้สละสลวย สามารถร่างหนังสือเชิญประชุม และหนังสืออื่นๆ ได้
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปีขึ้นไป ในด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และทำงานเป็นทีมได้ ขยันอดทน
 • สามารถทำงานในพื้นที่ หรือต่างจังหวัดได้ หากมีความสามารถด้านพิธีกร หรือพากย์เสียงวีดีทัศน์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรประสานงาน ประจำสำนักงานใหญ่ (สาทร)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้าน Office Engineer ใช้ MS-Office ได้ชำนาญ และสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นได้
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรคุมงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
 • ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง, ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา (มีใบกว.)
 • มีประสบการณ์งานควบคุมงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรสำนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และประชุมร่วมเพื่อทราบผลดำเนินการ สภาพการทำงาน
 • จัดทำ/ปรับแผนงานตามสถานการณ์
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติทำงานประจำวันและรายงานประจำวัน
 • จัดทำเอกสาร Weekly, Monthly และ Progress โครงการ
 • จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลด โครงการ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา หากมีใบกว.จะได้รับการพิจารณา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถทำงานประจำโครงการ แถวถนนนวลจันทร์ รามอินทราได้
 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Senior mechanical engineer)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส (Senior environmental engineer)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิงประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • - ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม (มีใบ กว.)
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิงประกอบอาคาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
INSPECTOR

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานได้ประจำโครงการทั้งกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด
สถาปนิก (Architect)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 - 55 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม AutoCAD อย่างน้อย 3 - 20 ปี
 • และสามารถถอดปริมาณวัสดุ มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษในแบบสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตย์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน ฯลฯ สามารถทำงานในสำนักงานใหญ่ (สาทร) และสำนักงานโครงการได้
วิศวกร/วิศวกรอาวุโส (Engineers/Senior Engineers)

Duties & Responsibilities :

Position:
 • Construction Supervision Engineer
 • Resident Engineer
 • Structural Engineer
 • Highway Engineer
 • Transportation Engineer
 • Traffic Engineer
 • Alignment Engineer
 • Trackwork Engineer
 • Safety Engineer
 • Mechanical Engineer
 • Electrical Engineer
 • Survey Engineer
 • Environment Engineer
 • BIM Engineer

Qualification :

 • Bachelor, Master degree or higher in Civil Engineering or related fields
 • Possess a Professional Engineering License ( ใบกว.)
Experience: Senior Engineers
 • More than 10 years of experience in design and /or construction supervision projects (highway , bridge, expressway, rail mass transit , tunnel , etc.) with project management experience would be an advantage
 • Highly motivated, dynamic and pleasant personality
Experience: Engineers
 • At least 3 years of experience in design or construction supervision projects
 • Computer skills with knowledge of design / analysis engineering software
Structural Design Engineers

Qualifications :

 • Male/Female
 • Bachelor's degree or higher in Civil or Structural Engineering
 • At least 5-10 years of working experience in the structural Engineering
 • Possess a Registered Professional Engineer license will be advantage
 • Computer skills in Structural Analysis/Design Programs and familiar with Microsoft Office softwares
 • Self-motivated, and pleasant personality
Railway Systems Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • สามารถออกแบบแนวเส้นทางด้านรถไฟเป็นหลัก นำเสนอวิธีการออกแบบในงานระบบต่างๆเช่น ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า หรือระบบสุขาภิบาล ฯลฯ เกี่ยวกับงานระบบราง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในการออกแบบได้
 • สามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนพัฒนางานในวิชาชีพ เช่น งานศึกษาความเหมาะสม งานออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง การจัดทำปริมาณงานและประมาณราคา ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานวิศวกรรม รวมถึงเทคนิคต่างๆในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา หรือ วิศวกรระดับสูงกว่า ช่วยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรม(สุขาภิบาล) / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 15 ปี ด้านงานออกแบบแนวเส้นทางรถไฟ ด้านงานออกแบบระบบต่างที่เกี่ยวกับระบบราง หรืองานด้านถนนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office ได้ดี หรือสามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถนำเสนองาน หรือจัดทำรายงานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

Duties & Responsibilities :

 • Provide various application support ,reporting service and development opportunities depending on system
 • Participle in developing /updating functional specifications for programming changes/fixes
 • Test the changes (unit testing,integration testing and/or regression testing
 • Develop/update documentation regarding system outages or issues and work around
 • Provide pro-active communication regarding system outages or issues and work around
 • Ensure security and controls standard are being met and followed
 • Assist with Application Risk Assessment as needed
 • Attend team meeting during off hours as needed

Qualification :

 • Bachelor 's Degree or Master 's Degree in information Technology ,Computer Science , Computer Engineering or any related discipline
 • Strong computer technical background , skill in the following areas : o Web Server (Window ,IIS)
 • DataBase (SQL Server , SQL Command using INNER JOIN ,LEFT JOIN )
 • Programming Language ( JAVA / ASP ,NET ,C#NET)
 • Applications Support (Crystal Reports)
 • Have at least 3 yrs exp. in Web Development using Java ,ASP.NET ,C#.NET and also have skill in developing the Report using Crystal Reports
 • Know the step to find the solution when struggle with the problems
ผู้เชี่ยวชาญ (Quality Assurance)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน QA และ ISO ไม่ต่ำกว่า 8 -10 ปี
 • มีทักษะเรื่อง คุณภาพงาน การควบคุม การปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

หน้าที่ความรับปิดชอบ :

 • เป็นบุคลากรหลักในโครงการออกแบบ หรือก่อสร้าง
 • รับผิดชอบงาน QA ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย และตามที่ระบุใน TOR
 • ผู้ช่วย MR ในงานระบบ ISO ของบริษัท
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก PM ของโครงการ และ MR ของบริษัทฯ
 

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนา-ฝึกอบรม โบนัส ปรับเงินเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงาน และรูปถ่าย มาที่ :