ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ