NEWS & EVENTS

 • AEC ร่วมแบ่งปันความรู้

  วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานออกแบบโครงสร้างสะพานตามมาตรฐาน AASHTO LRFD” โดยมีนายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก MIDAS IT ประเทศเกาหลี นายคม บัวคลี จาก Civil And Structural Engineers Co.,Ltd. (CASE) นายศักดิ์ระวี ศรีภิรมย์ จาก Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. (AEC) รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศ.ดร.อมร พิมานมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบฯ ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมแบงค์คอก มิดทาวน์

 • AEC จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Railway Feasibility Study และ Route Selection and Station Location for Railway

  AEC จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Railway Feasibility Study และ Route Selection and Station Location for Railway โดยคุณรัชนี สุโภภาค วิศวกร เป็นวิทยากรถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 1.Railway Feasibility Study - ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการรถไฟ ตั้งแต่การกำหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง - การเลือกประเภทรถไฟ โครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนในการเดินรถและการซ่อมบำรุง - ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการซ่อมบำรุง รวมทั้ง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงินโดยสังเขป 2. Route Selection and Station Location for Railway - การคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านวิศวกรรมและจราจร เศรษฐกิจและการลงทุน และสิ่งแวดล้อม - การเลือกตำแหน่งสถานี กรณีศึกษาจากโครงการและกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากวิศวกรเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้กันอย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

 • บริษัท AEC ฉลองครบรอบ 43 ปี

  วันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ฉลองครบรอบ 43 ปี นำโดยคุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการ คุณไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสักการะบูชาศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราชาวเออีซีเคารพนับถือ เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย อาชวานันทกุล ดร.ศักดา สันตธาดาพร และพลโท ดร.สบโชค ศรีสาคร ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ AEC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ และบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน พร้อมก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมและควบคุมงานก่อสร้างอันดับ 1 ของประเทศ

 • AEC ต้อนรับผู้บริหารใหม่พร้อมส่งมอบงาน

  วันนี้ 30 เมษายน 2563 คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่ รับมอบตำแหน่งและรายงานส่งมอบงานบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จากพล.โท ดร.สบโชค ศรีสาคร อดีตรองประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มกำลัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

 • บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด เสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรม พร้อมเดินหน้ารับงานต่อเนื่อง

  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญงานที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมากว่า 43 ปี ลงนามขายหุ้นสามัญจำนวน 344,250 หุ้น หรือร้อยละ 63.75 ให้กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด หรือ STV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลควบคุมบริหารการก่อสร้างในหลากหลายโครงการ ได้แก่ โครงการประเภทคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส อาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ถือเป็นโอกาสอันดีของทั้ง 2 บริษัทที่ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่มาแบ่งปันและร่วมกันเดินหน้าธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมสร้างโอกาสในการแข่งขันและขยายงานให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น