คณะผู้บริหารและพนักงานฯ ได้ร่วมสักการะพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่