New & Events

July 31, 2020

AEC ร่วมแบ่งปันความรู้

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานออกแบบโครงสร้างสะพานตามมาตรฐาน AASHTO LRFD” โดยมีนายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก MIDAS IT ประเทศเกาหลี นายคม บัวคลี จาก Civil And Structural Engineers Co.,Ltd. (CASE) นายศักดิ์ระวี ศรีภิรมย์ จาก Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. (AEC) รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศ.ดร.อมร พิมานมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบฯ ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมแบงค์คอก มิดทาวน์

July 17, 2020

AEC จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Railway Feasibility Study และ Route Selection and Station Location for Railway

AEC จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Railway Feasibility Study และ Route Selection and Station Location for Railway โดยคุณรัชนี สุโภภาค วิศวกร เป็นวิทยากรถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 1.Railway Feasibility Study - ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการรถไฟ ตั้งแต่การกำหนดจุดต้นทาง-ปลายทาง - การเลือกประเภทรถไฟ โครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนในการเดินรถและการซ่อมบำรุง - ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการซ่อมบำรุง รวมทั้ง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงินโดยสังเขป 2. Route Selection and Station Location for Railway - การคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านวิศวกรรมและจราจร เศรษฐกิจและการลงทุน และสิ่งแวดล้อม - การเลือกตำแหน่งสถานี กรณีศึกษาจากโครงการและกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากวิศวกรเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้กันอย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

July 10, 2020

บริษัท AEC ฉลองครบรอบ 43 ปี

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ฉลองครบรอบ 43 ปี นำโดยคุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการ คุณไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสักการะบูชาศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราชาวเออีซีเคารพนับถือ เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย อาชวานันทกุล ดร.ศักดา สันตธาดาพร และพลโท ดร.สบโชค ศรีสาคร ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ AEC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ และบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน พร้อมก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมและควบคุมงานก่อสร้างอันดับ 1 ของประเทศ

April 30, 2020

AEC ต้อนรับผู้บริหารใหม่พร้อมส่งมอบงาน

วันนี้ 30 เมษายน 2563 คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่ รับมอบตำแหน่งและรายงานส่งมอบงานบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด จากพล.โท ดร.สบโชค ศรีสาคร อดีตรองประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มกำลัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

March 18, 2020

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด เสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรม พร้อมเดินหน้ารับงานต่อเนื่อง

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญงานที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมากว่า 43 ปี ลงนามขายหุ้นสามัญจำนวน 344,250 หุ้น หรือร้อยละ 63.75 ให้กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด หรือ STV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลควบคุมบริหารการก่อสร้างในหลากหลายโครงการ ได้แก่ โครงการประเภทคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส อาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ถือเป็นโอกาสอันดีของทั้ง 2 บริษัทที่ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่มาแบ่งปันและร่วมกันเดินหน้าธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมสร้างโอกาสในการแข่งขันและขยายงานให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น

March 5, 2020

บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมแสดงความในยินดีกับผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด นำโดย คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ คุณจรูญ เพทาย รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจลูกค้า และคุณธิติรักษ์ อัครกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณถนอม รัตนเศรษฐ คุณกิตติกร ตันเปาว์ และ คุณพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
February 27, 2020

บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จับมือ คณะวิศวะฯ และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรม

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ โดย พลโท ดร.สบโชค ศรีสาคร รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
November 25, 2019

การตรวจติดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รับการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อยืนยัน ความต่อเนื่องของการรักษาระบบ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ให้บริการอย่างมืออาชีพ การตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจเพื่อติดตามระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ศักดา สันตธาดาพร ประธานกรรมการบริหาร คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ ISO ให้การต้อนรับคุณณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ในโอกาสที่มาตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015
September 12, 2019

บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เดินหน้าพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 โดยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ ผู้จัดการโครงการฯ รวมทั้งวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ได้ให้เกียรติพาพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายสถาปัตยกรรม ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ ฝ่ายเอกสารสัญญา ฯลฯ เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย • การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 1 • การก่อสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับแบบ Balance Cantilever Beam • การก่อสร้างทางลอดใต้คันทางรถไฟ (Underpass) บันไดม้า • การปรับปรุงสถานีรถไฟบันไดม้า ซึ่งการเยี่ยมโครงการฯ ถือเป็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้เห็นถึงวิธีการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา ข้อควรระวังขณะดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับใช้กับงานของตนต่อไปในอนาคต